บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายเครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรม การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่จะขายก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทางบริษัทฯ คำนึงถึง ทางบริษัทจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ พยายามเน้นถึงคุณภาพการให้บริการหลัง-การขาย ซึ่งทั้งนี้รวมถึงการให้การสนับสนุนทางวิชาการ และแก้ไขปัญหาชิ้นงาน บริษัทฯ พยายามนำเสนอข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

การลงทุนของบริษัทไม่เพียงแต่ด้านทรัพย์สิน และบุคคลากรในการขายเท่านั้น ยังได้มีการลงทุนในเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จะสร้างสื่อต่างๆ เพื่อนำส่งให้กับลูกค้า

ปี พ.ศ. 2540 ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งรูปแบบสมาชิก เพื่อให้การดำเนินการส่งข้อมูลต่างๆ แก่สมาชิกเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งการเป็นสมาชิกทางบริษัทฯ ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Free Counters