ชื่อบริษัท : บริษัท เทสติ้ง อินสทรูเมนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 107, 109 ถนนจันทน์เก่า แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ :02-2873777-80, 02-2862112-3, 02-2861980-1
แฟกซ์ :02-2872764
E-mail : บริษัท instru@testinginstrument.com
E-mail : ฝ่ายขาย : sales@testinginstrument.com
E-mail : ฝ่ายช่าง : service@testinginstrument.com
E-mail : ฝ่ายสมาชิก : member@testinginstrument.com
E-mail : ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : suphot@testinginstrument.com
Website : http://www.testinginstrument.com
 
ข้อมูลบริษัท :
บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายเครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรม
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่จะขายก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทางบริษัทฯ คำนึงถึง ทางบริษัทจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับราคา จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ พยายามเน้นถึงคุณภาพการให้บริการ
หลัง - การขาย ซึ่งทั้งนี้รวมถึงการให้การสนับสนุนทางวิชาการ และแก้ไขปัญหา ชิ้นงาน บริษัทฯ พยายามนำเสนอข้อมูล
ต่าง ๆ ในรูปแบบของเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 
การลงทุนของบริษัทไม่เพียงแต่ด้านทรัพย์สิน และบุคคลากรในการขายเท่านั้น ยังได้มีการลงทุนในเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่จะสร้างสื่อต่าง ๆ เพื่อนำส่งให้กับลูกค้า
 
ปี พ.ศ. 2540 ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งรูปแบบสมาชิก เพื่อให้การดำเนินการส่งข้อมูลต่าง ๆ แก่สมาชิกเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งการเป็นสมาชิกทางบริษัทฯ ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ