ทางบริษัทฯ ใคร่เรียนเชิญท่านเป็นสมาชิกของบริษัทฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใด รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกอีกทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ระบุไว้ในข้อความต่อท้ายนี้
สิทธิประโยชน์เหล่านี้มีไว้สำหรับเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ผู้ที่ติดต่อหรือเป็นลูกค้าของบริษัทฯ แต่มิได้สมัครเป็นสมาชิก
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้
การสมัครอาจสมัครในนามบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ แต่การอนุมัติให้เป็นสมาชิกของบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของบริษัทฯ
- เอกสารรายละเอียดสินค้าของบริษัทฯ ที่ทันต่อเหตุการณ์
- หนังสือหรือเอกสารวิชาการที่ทางบริษัทฯ จัดพิมพ์ขึ้น
- หนังสือหรือเอกสารหรือนิตยสารทางด้านวิชาการที่สั่งจากต่างประเทศ
- สิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์แก่การดำเนินงานห้องปฏิบัติการหรือการเรียนการสอน
- ข้อมูลหรือเอกสารทางวิชาการจากต่างประเทศที่สนใจจากบริษัทฯ (เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ)
- การสนับสนุนในการนำเครื่องมือทดสอบไปร่วมแสดงตามความเหมาะสม
- การสนับสนุนทางด้านสื่อการเรียน การสอนอุปกรณ์ตามความเหมาะสม
- กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งทางอีเมล์
- แนบภาพถ่ายส่งทางอีเมล์
- ไม่เสียค่าสมัครเป็นสมาชิกใด ๆ ทั้งสิ้น
- ไม่เสียค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสื่อต่าง ๆ ทุกครั้งไป
- เอกสาร หนังสือ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดที่ได้รับจากบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนใดก็ตาม ห้ามมิให้จำหน่าย
  หรือใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิก
- อุปกรณ์หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทางสมาชิกได้รับ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม ห้ามมิให้จำหน่ายหรือใช้ในการแลกเปลี่ยน
  เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิก
- การเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานจะต้องแจ้งแก่บริษัทฯ โดยด่วนเพื่อสิ่งของที่ทางบริษัทฯ จัดส่งให้จะไม่สูญหาย
  หรือไม่ถึงมือท่านสมาชิก